Loodusprojekt “Pärandus”

Triin Reitalu, Lauri Mällo

Looduslikust mitmekesisusest (diversiteedist) on kuulnud ilmselt igaüks, vähemalt Eesti Looduse lugejad küll. Temaatikat, mis otseselt või kaudselt viitab vajadusele säilitada looduse liigirikkus, on käsitletud koolitundides, ajakirjanduses ja mujalgi. Ent peaaegu alati seostab huvilisest loodusekaitsja seda n.-ö. wild type kooslustega – nendega, mis peaksid säilima inimese sekkumiseta. Väga vähesed teavad, et mõni, esmapilgul looduslikuna tunduv kooslus püsib vaid tänu inimese järjepidevale majandustegevusele. Selliseid kooslusi on maailmas üsna ulatuslikel aladel ja mõnede ajalugu ulatub aastasadade ja -tuhandetegi taha. Ka Eesti ei ole selles osas erand: oleme harjunud nägema oma maastikes alvareid, lookadastikke, luhaheinamaid jne., kuid vähesed teavad, et tegu on poollooduslike ehk pärandkooslustega1 ja enamasti ei tulda selle pealegi, et niisugused kooslused on tekkinud ning püsivad ainult inimese kaasabil. Ilmselt pole eriti palju ka neid, kes oskavad täpselt vastata küsimusele, kui laialt on pärandkooslused Eestis levinud.

Poollooduslike koosluste tundjad on koondunud 1997. aasta kevadel loodud Pärandkoosluste Kaitse Ühingusse (PKÜ). Et oma tegevust laiemalt tutvustada ja noori loodusehuvilisi kaasa haarata, algatas ühing koostöös TÜ aktiivõppekeskusega arvutiside vahendusel keskkonnaprojekti “Pärandus”.

See pole mitte esimene katse lähendada noori loodusele arvutivõrgu kaudu. Alates 1993. aastast on TÜ aktiivõppekeskus korraldanud mitmeid projekte (“Simuvere”,”Gaia”, “Simuvere ülikool”, “ÜRO”, jt.), neist mõned on käsitlenud ka looduse ja keskkonnaga seonduvaid probleeme (“Gaia”,” Tyybel”, “Eestimaa puud”).

Projekt “Pärandus” on suunatud koolide põhi- ja keskastme õpilastele, aga kaasa lüüa võivad ka nooremad. Osalejaile püütakse anda ülevaade poollooduslikest kooslustest Eestis, nende levikust, arengust, majandamisest ja kaitsest. Projekt mitmekesistab kooli õppeprogrammi ja sellest peaksid abi leidma bioloogia-, geograafia-, koduloo- ja ajalooõpetajad. Lapsed osalevad projekti töös rühmiti, aga kui mõnes koolis ei leidu rühma jagu huvilisi, võib end registreerida ka üksi või paari-kolmekesi.

Projekti töö on kavandatud neljas etapis. Esimeses, ettevalmistavas etapis korraldatakse õpetajate täienduskoolitus, koostatakse käsiraamat ja luuakse suhtlemiseks vajalikud listid ning WWW kodulehekülg. Õpetajate koolituses osalevad TÜ botaanika ja ökoloogia instituut, PKÜ ja TÜ aktiivõppekeskus. Õpetajaile antakse ülevaade poollooduslikest kooslustest, arvutisidest ja muid projekti läbiviimiseks vajalikke teadmisi. Käsiraamat sisaldab teavet projekti töökorralduse, ülesannete, arvutiside ja interneti kohta, pärandkoosluste kohta üldiselt ja Eestis.

Kevadel suheldakse arvutiside vahendusel: osalejail tuleb vastata küsimustele ja lahendada probleemülesandeid. Iga rühm otsib ühe konkreetse “oma koosluse”, millega lähemalt tutvudes õpitakse mõistma pärandkoosluste olemust. Et suhtlemine käib listi kaudu, saavad kõik osalejad näha ka teiste arvamusi ja vastuseid. See etapp lõpeb kokkutulekuga mais: tutvutakse mõnede poollooduslike kooslustega, peetakse asjakohaseid võistlusi ja arutletakse pärandkoosluste üle asjatundjate osalusel.

Suvel teevad õpilased vaatlusi oma väljavalitud koosluses ning kirjutavad kogutud andmete põhjal ülevaate ajaloost, taimestikust ja praegusest seisundist.

Sügisel lahendatakse arvutiside vahendusel veel mõned ülesanded ja peetakse teine kokkutulek, kus tehakse kokkuvõtteid projektist ning selgitatakse välja parimad iseseisvad tööd.

Projekti juurde kuuluvad ka kunstikonkurss ja kirjatööde võistlus teemal “Inimene ja loodus”. Lõpuks anname välja projekti kogumiku, mis sisaldab uurimistööde kokkuvõtteid, paremaid kirjatöid ja ülesannete huvitavamaid lahendusi.

***

Kunstikonkursile oodatakse fotosid, joonistusi ja arvutigraafikat. Kõigile konkurssidele võivad töid esitada ka need, kes kogu projektis aktiivselt ei osale. Kirjatööd saata e-posti aadressil:

kirjand@eenet.ee

või (kui e-posti võimalust pole) ajakirja Eesti Loodus aadressil:

pk. 110, EE2400 Tartu,

lisada märgusõna “Pärandus”. Samal aadressil ootame ka kunstikonkursi töid.

Projekti töös osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 23. veebruariks arvutiaadressil:

alvar@ibs.ee.

Kõigile registreerunuile saadetakse käsiraamat ja juhtnöörid edasiseks tegevuseks.


Foto: Triin Reitalu