7 / 1 9 9 8   N O V E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Neutriinol on siiski mass!
JÜRI KRUSTOK,
Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur. Füüsika-matemaatikakandidaat.
 
 
Elementaarosakeste füüsikaga tegelevad teadlased olid seni jagunenud kahte suurde leeri: ühed, kes arvasid, et neutriinol pole seisumassi ja teised, kes suuremal või väiksemal määral lubasid neutriinodele imepisikese massi olemasolu. Imelik küll, aga ka nõnda tähtsusetuna tunduv vaadete erinevus viib tegelikult globaalsetele erinevustele maailmapildis. Senini püsiv elementaarosakeste teoreetiline mudel on püstitatud eeldusel, et neutriinol pole mingit seisumassi. Ometi puuduvad ka ranged printsiibid, mis keelaksid neutriinol seisumassi omamast ja seetõttu on loodud juba ka hulgaliselt alternatiivseid teoreetilisi mudeleid. Selline vaadete erinevus eksisteeris kuni 1998. aasta 5. juunini, mil suur rahvusvaheline uurimisgrupp esitas oma viimased tulemused Jaapanis peetud neutriinokonverentsil. Esmakordselt suudeti piisava täpsusega tõestada, et neutriinod ostsilleeruvad. See aga tähendab, et neutriinol peab olema nullist erinev seisumass! Ja kui nii, siis tuleb seni kehtinud füüsikaline maailmapilt jälle uuesti üle vaadata.

Veidi ajalugu
Neutriino1 mõiste tõi füüsikasse itaalia füüsik Enrico Fermi, kuid selle mõistatusliku osakese isaks tuleks pidada Wolfgang Pauli, kes 1930. aastal nn. beetalagunemise energiabilansi tasakaalustamiseks oli sunnitud appi võtma tundmatu neutraalse osakese. Neutriino tegelikku olemasolu aga polnudki nii lihtne tõestada, sest tänu oma imepärastele omadustele ei suvatsenud ta endast mingit märki maha jätta. Liikudes peaaegu valguse kiirusel, võivad neutriinod takistamatult läbida terve maakera, rääkimata mingist armetust detektorist, mis teda mõõta püüab. Ometi suutsid USA füüsikud Fred Reines ja Clyde Cowan 1956. aastal tuumareaktori vahetus läheduses lõpuks ka neutriinode olemasolu tõestada. See oli kahtlemata alles algus, sest üsna pea selgus, et neutriinosid on päris mitut sorti: elektronneutriino, müüneutriino, tauneutriino. Nendest viimane on tänini veel eksperimentaalselt avastamata, kuid praktiliselt keegi ei kahtle tema olemasolus. Igal neutriinol on aga ka veel oma antineutriino.

Neutriinode nõrka vastastikmõju suvalise ainega kompenseerib nende tohutu arv. Igas sekundis läbib inimest umbes 10 miljardit miljonit ( see on üks 16 nulliga!) neutriinot ja ometi pole meil sellest sooja ega külma. Kuid kui ehitada piisavalt suur detektor ning mõõta piisavalt kaua, siis on tõepoolest võimalik avastada ka neid harvu juhuseid, kus neutriino "põrkub" tavalise ainega ning annab iseloomuliku jälje detektoris. Just selles lootuses ehitati mitmeid neutriinodetektoreid üle kogu maailma. 1968. aastal avastati esmakordselt, et Päikeselt jõuab Maale hulga vähem neutriinosid, kui teoreetilised mudelid seda ennustasid. Edaspidised katsed vaid kinnitasid avastatud nähtust. Muidugi võis neutriinodefitsiit olla tingitud ka valest teoreetilisest mudelist, mis Päikesel toimuvaid protsesse kirjeldas, kuid tõenäolisem oli siiski neutriinodega seotud põhjus. Nii hakkaski levima teoreetiline mudel neutriinode ostsilleerimisest, mis lihtsamalt seletatuna tähendab seda, et neutriino võib oma olekut muuta: olles mõnda aega elektronneutriino, võib ta muutuda müüneutriinoks ja vastupidi. Kuna Päikeselt tulnud neutriinosid mõõtvad detektorid olid tundlikud just elektronneutriinodele, siis jäidki vaateväljast välja need neutriinod, mis detektorisse saabumise momendil olid muutunud müüneutriinodeks. Kuid antud teoorias oli ka üks aga: nimelt võivad niimoodi olekut muuta vaid nullist erineva seisumassiga osakesed ja seetõttu pidi oletama, et neutriino mass pole sugugi null.

Neutriinode "kaalumiseks" on aegade jooksul rakendatud mitmeid kavalaid eksperimente. Ka Eesti teadlastel on õnnestunud selles küsimuses kaasa rääkida. 1983. aastal püüti neutriino seisumassi määrata Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis Tallinnas ioontsüklotronresonantsi meetodi abil. Kuid kõik need eksperimendid on vaid täpsustanud neutriino seisumassi ülemist piiri. Seni oli vastamata fundamentaalne küsimus: kas neutriinode seisumassi alumine piir on nullist erinev?

Super-Kamiokande eksperiment
1996. aasta 1. aprillil hakkas Jaapani linna Kamioka läheduses paikneva Ikena mäe sisemuses tööle maailma seni tundlikeim neutriinodetektor. Koosneb see tohutust anumast, kuhu on mahutatud 50 000 tonni ülipuhast vett. Anuma seintesse on paigutatud 11 146 fotoelektronkordistit, mis peavad registreerima lühikesi valgusesähvatusi. Nii nagu ülehelikiirusega liikuv lennuk tekitab enda ees koonusekujulise lööklaine, nii tekitavad ka valguse faasikiirusest2 vees kiiremini liikuvad laetud osakesed koonusekujulise valguslaine, mida kutsutakse Vavilov-Tšerenkovi kiirguseks. Just seda kiirgust peavadki registreerima anumat ümbritsevad detektorid. Neutriino, reageerides vees olevate aatomitega, võib tekitada nii suure energiaga elektrone kui ka müüone. Vastavate osakeste poolt tekitatud valguse analüüsist võibki saada andmeid neutriinode eneste kohta. Vaatamata detektori tohutult suurele mahule registreeritakse seal keskmiselt vaid 5,5 neutriinot päevas. Et saada statistiliselt usaldusväärseid tulemusi, pidi neutriinosid detekteerima väga pikka aega

Rahvusvaheline uurijaterühm, kuhu kuulus umbes 100 teadlast Jaapanist ning USAst, kogus andmeid peaaegu 2 aastat. Nende detektor oli häälestatud müüneutriinode püüdmisele, mis tekivad Maa atmosfääris kosmiliste kiirte mõjul. Osa neist satuvad detektorisse otse taevast, kuid mõningad neist tulevad "maa alt", olles enne läbinud terve maakera. Teepikkuste erinevus annab võimaluse võrrelda müüneutriinode voogude erinevust. Järeldus oli üpris selge: osa müüneutriinodest muundub teist tüüpi neutriinodeks ja seega neutriinodel on nullist erinev seisumass! Olgugi, et selle 100 miljonit dollarit maksma läinud eksperimendi käigus ei mõõdetud otseselt neutriino massi, tõestas ta ometi selle massi olemasolu.

Mis saab edasi? Neutriino mass ei tulnud loomulikult tühjale kohale ja mitte ka väga ootamatult. Mitmed eksperimendid olid juba ammu andnud vihjeid massiga neutriinost ning ka teoreetikud olid mingil määral neid tabanud vapustuseks valmis. Ometi tuleb nüüd uuesti kirjutada kogu elementaarosakeste füüsika. Teine valdkond, kuhu massiga neutriino otsekohe oma jälje jätab, on astrofüüsika.Võib arvata, et vähemalt osaliselt on neutriinod vastutavad Universumi varjatud massi osas. Seega on tõestamist leidnud veel üks igivana hüpotees. Milliseid tagajärgi neutriino mass aga tulevikus veel esile toob, on vist isegi vara öelda. Kuid vähemalt üks on selge - füüsika on astunud järjekordse gigantse sammu meie füüsikalise maailmapildi lõpliku mõistmise poole.

Neutriino ajalugu
1930
- Wolfgang Pauli toob beetalagunemise seletamiseks sisse neutraalse osakese, mis hiljem saab nimeks neutriino.
1956 - Fred Reines ja Clyde Cowan avastavad neutriinod tuumareaktori läheduses. (Hiljem saab Reines selle ja ka muude tööde eest Nobeli preemia.) 1957- Goldhaber, Grodzins ja Sunyar avastavad neutriinode "vasakukäelisuse".
1957-1962 Teoreetikud arutlevad neutriinode ostsilleerimise üle.
1961- Avastatakse müüneutriinod ning näidatakse, et nad erinevad elektronneutriinodest.
1964 -John Bahcall ja Ray Davis pakuvad välja võimaluse, kuidas mõõta Päikeselt tulevaid neutriinosid.
1965- Reines ja tema kolleegid avastavad Lõuna-Aafrika kullakaevandusse paigutatud detektoriga esimesed "looduslikud" neutriinod.
1968- Ray Davis koos kaastöötajatega alustab esimest Päikeselt tulnud neutriinode mõõtmist, mis hiljem viib tuntud neutriino defitsiidi avastamisele.
1976 - Martin Perl avastab teoreetiliselt tauneutriino.
1976 - Konstrueeritakse uut tüüpi neutriinodetektor.
1985 - Avastatakse atmosfäärist pärit müüneutriinode defitsiit.
1986- Kamioka detektoril Jaapanis mõõdetakse esmakordselt päikeseneutriinode defitsiit.
1987- Kamioka ja IMB detektoritel avastatakse neutriinovood supernoovalt 1987A, algab neutriinoastronoomia.
1996 - Avatakse Super-Kamiokande detektor Jaapanis.
1998 - Pärast peaaegu 2 aastat kestnud andmete kogumist teatab Super-Kamiokande rahvusvaheline töörühm 5. juunil müüneutriinode ostsilleerimise avastamisest, mis tõestab, et neutriinodel on nullist erinev seisumass.

____________________________
1Neutriinodest võite lugeda "Horisondist" nr. 3 1998.
2Valguse faasikiirus vees on veidi väiksem kui tema kiirus vaakumis, millest, nagu teada, ei saa kiiremini liikuda ükski osake. Seetõttu ongi võimalik, et suure energiaga laetud osakesed liiguvad vees mõnikord kiiremini, kui valgus seda suudab ja kiirgavad veel samal ajal ka ise valgust.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee