3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  MEREKINDLUS TALLINNA LAHE PÕHJAS
Vello Mäss (1940)
Eesti Meremuuseumi teadur, uurimislaeva "Mare" kapten
 
 

Enneolematu avastus
1985. aasta suvel sattusid Eesti Meremuuseumi allveearheoloogiahuvilised sukeldujad Tallinna lahe põhjas ennenägematule objektile. Maarjamäe lossi all, kaldast ligikaudu 900 meetri kaugusel, nähti mere põhjas tohutut lasu suuri kivimürakaid ja palke, mis kohati omavahel tappidega kokku liidetud. Sügavustel kaheksast kuni üheteistkümne meetrini lasuv objekt kujutas enesest mingi suure, tugevasti lagunenud, kohati täiesti hävinud ehituse jäänuseid, mille otstarve esialgu mõistatuseks jäi. Kivilasu peal sinna-tänna turritavate jämedate palkide säilivusaste ja ehituse üldine väljanägemine lubasid arvata, et leid pärineb 18. sajandist. Üllatusena märkasid sukeldujad varsti ehitusjäänuste sügavamal, merepoolsel küljel palkidest ehitatud, massiivset, hästisäilinud, paekividega täidetud kõrget kärgkasti. Mõistatusi aina lisandus, ent mitte kauaks.

18. sajandi algupoolest pärit algelisel Tallinna lahe kaardil võib selle koha peal, kus sukeldujad veealuseid varemeid silmasid, näha väikest nurgelist objekti venekeelse kirjaga - Tsitadell. Sama objekt asub ka tuntud Vene hüdrograafi A. Nagajevi 1757. aastal tehtud suhteliselt korrektsel merekaardil. Ajaloolase Heino Gustavsoni uurimuses Tallinna 17.-19.sajandi vanematest merekindlustest leiduvad põgusad andmed Maarjamäe lossi all merre ehitatud 70 sülla pikkuse rinnatisega Tsitadelli-nimelisest merepatareist. Merekindluse, mille ainus otstarve võis olla Tallinna sadamasse viiva faarvaatri kontrolli all hoidmine, ehitusajaks peab Gustavson Põhjasõja-järgseid aastaid. Tol ajal oli eestlaetavate suurtükkide efektiivne laskeulatus veel nii tagasihoidlik, et linnale läheneda võivate vaenulike sõjalaevade tõrjumiseks mõeldud kahurid tuli paigutada kaldast kaugele, otse merre ehitatud tehispatareidele.


Merepatarei Tsitadelli asukoht Tallinna lahe tänapäevasel plaanil, laevatee vahetus läheduses.

Tosin aastat hiljem
1997. aastal jätkas Eesti Meremuuseum kaksteist aastat tagasi avastatud varemete uurimist. Muuseumi teaduslaev “Mare” kasutas Tsitadelli uurimiseks nüüdisaegset külgvaatega sonarit, mis fikseeris ehituse säilinud jäänused suure täpsusega ja salvestas aparaadi mällu. Esmakordselt nägid uurijad seda poolkaarekujuliste ehituste konfiguratsiooni ja avastasid, et Tsitadelli merepoolset külge piirab mitte üks, vaid koguni kolm massiivset kärgkasti. Tehti ka allveevideovõtteid.

1998. aastal mõõdistasid sukeldujad Indrek Juhanson ja Janek Tšeljadinov kärgkaste ning tegid kindlaks, kui sügaval need asuvad. Iga kasti ülemise osa pindala on ligikaudu 100 ruutmeetrit ning vee sügavus kasti ja merepinna vahel kõigub piirides 5,5 - 6,5 meetrit. Ka nende ehitiste otstarve jäi algselt ebaselgeks, kuni Moskvas 1931.aastal trükitud S. Hmelkovi ja N. Ungermani raamatust "Osnovõ i formõ dolgovremennoi fortifikatsii" leiti peatükk, kus just selliseid konstruktsioone kirjeldati. Mõeldud olid need merepatareide ja rannakindlustuste kaitseks vaenlase sõjalaevade abordaazi, tormide ja triivjää rünnaku vastu.


Tsitadell hüdrograafA. Nagajevi 1757. aasta Tallinna lahe kaardil.

Suure tõenäosusega ei saanud Tsitadell kunagi valmis. Algselt mere põhja uputatud kolmele kärgkastile oleks tulnud peale asetada veel "teine korrus". Sellele viitab suur sügavus, kastide erakordselt tugev ehituslaad ja asjaolu, et kastide nurkadest sirutuvad ülespoole meetripikkused palgiotsad, mis "teise korruse" paigaldamisel "juhtpukside" rolli pidid täitma.


Rootsiagne Tallinna sadama ja kindlustuste käsitsivisandatud projekt aastaist 1630 -1640. Plaani parempoolsel serval on üksik merepatarei. Ka tsitadell?

Varemetepargi mõõdistamine ja plaanistamine sukeldujate poolt, mis oli ka muuseumi tööplaanis, tuli ära jätta just ehitusjäänuste keerukat kuju ja Tsitadelli mõõtmeid arvesse võttes. Varemete kogupindala moodustab ligikaudu 3500 m² ning vähesed sukeldujad ei oleks seda ühe suve jooksul kuidagi vajaliku täpsusega plaanistada jõudnud.

Sõjalaeva mõõdistused
Abi tuli sealt, kus seda kõige vähem oodata võis. 1998. aasta sügisel viidi Eesti rannikul, peamiselt just Tallinna, Muuga ja Loksa sadamate vetes läbi rahvusvaheline miinitõrjeõppus MCOPEST-98. Mitme riigi sõjalaevade hulgas saabus siia ka Rootsi Mereadministratsiooni ülimoodne uurimislaev “Jacob Hägg”. Tänu kolleegidele Stockholmi Meremuuseumist õnnestus Rootsi uurimislaev viia üheks päevaks ka Tsitadelli varemeile. Mõne tunni jooksul kaardistas “Jacob Hägg” suure täpsusega ligikaudu 22 500 m² ala merepõhja koos varemetepargiga. Nüüdisaegne arvutitehnika võimaldas nii must-valgelt kui värviliselt välja trükkida ehitusjäänuste täpselt orienteeritud plaane koos andmetega sügavuste kohta ning modelleerida kolmemõõtmelise värvikujutisena kogu varemetepark, vaadatuna ükskõik millisest suunast või nurga alt. Täiuslikumat tehnikat allveeehitiste ning merepõhja topograafiliste iseärasuste plaanistamiseks ei ole tänapäeval olemas. Ent lisaks kiretule arvutipildile joonistas kunstnik Roman Matkiewitcz ka varemetepargi külgvaate, mis annab hea visuaalse ettekujutuse merepõhja profiilist, patarei jäänuste ulatusest, kärgkastide ja Tsitadelli mõõtmete vahekorrast, mere sügavusest jms.

Küllap tuleb just nimetatud külgvaate silmitsejal pähe küsimus, miks on varemete ja veepinna vahel niipalju vett? Kas tõesti on tormid ja jää tugeva ehituse purustanud ning nii madalaks kulutanud? Ilmselt mitte, sest varemete ümber ei ole kusagil näha suures koguses ehitusmaterjali — palke ja kive.

Kuhu need siis said? Ainsaks tõenäoliseks versiooniks on siin võimalus, et Tallinna sadama suurejooneliste laiendus- ja ümberehitustööde käigus 19. sajandi teisel poolel kasutati vananenud ja linnale mittevajalikku merepatareid väärtusliku ehitusmaterjali lausa käeulatuses paikneva laona. Siit oli ülimalt mugav tõsta sobivas suuruses metsamaterjali ja kive ning paigutada seda rajatavate muulide ja sadamakaide sisse.

Kes ehitas Tsitadelli?
Ent millal ja kelle poolt on Tsitadell siiski rajatud? Tallinna Linnarhiivis säilitatakse Tallinna sadama ja kindlustuste vabal käel visandatud projekti. Arhiivi teadur Juhan Kreemi sõnade kohaselt, kes visandil leiduvat ülemsaksakeelset teksti uurinud, pärinevat projekt 1630.-1640. aastaist. Üllatusena näeb lugeja visandi paremal serval merepatarei kujutist. Kas seesama Tsitadell? Ei tea. Selle küsimuse lahendamisega tegelebki praegu meremuuseumi tehnik Andres Eero, kes ühena vähestest praeguses Eestis dendrokronoloogiaga tegeleb. See dateerimismeetod võimaldab soodsal juhul määrata uuritava puidu vanuse kuni ühe aasta täpsusega. Eelduseks on, et palkidel, kust ka meie kettaid saagisime, oleks säilinud koorealune kiht ja et oleks teada, kus mahavõetud mets kasvas. Viimane küsimus on ja jääbki lahtiseks.

Eestimaa kindralkuberneri ja Tallinna ülemkomandandi kirjadest kubermangu maanõunike kolleegiumile ning kindralkubermangu valitsuse kirjast Eestimaa kindralkubernerile aastail 1714-1715 võib lugeda, et ajavahemikul 1713 kuni 1715 käskis tsaar Peeter I varuda ja vedada Tallinna sõjasadama ehituseks kohale 90 000 palki ja 1000 kuupsülda kive. Materjali veeti kohale nii Tallinna lähimast ümbrusest kui kaugemaltki. Palke toodi ka Riia, Cesise, Pärnu ja Tartu aladelt. Võimalik, et seda materjali kasutati ka Tsitadelli ehitamise juures.

Esialgne katse ehituspuidu vanust määrata ei andnudki tulemust, sest palgiotstest saetud ketastel ei olnud piisavalt aastarõngaid ega täheldatud "halbadele aastatele" iseloomulikke, tavalisest kitsamaid või laiemaid rõngaid, mis hõlbustavad õige koha leidmist. Nii jääbki küsimus, kes siiski alustas Tsitadelli ehitamist, kas rootslased või venelased, esialgu lahtiseks. Enam kui aasta tagasi tegi meremuuseum muinsuskaitseinspektsioonile ametliku, ent paraku viljatu esildise Tsitadelli varemetepargi sõjaajaloomälestisena riikliku kaitse alla võtmiseks, sest ehitusmaterjali võivad ettevõtlikud mehed varuda sealt tulevikuski. Uuringuid ehitusjäänuste dateerimiseks jätkatakse käesoleva aasta suvekuudel.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee