3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  TALLINNA MUSTPEADE VENNASKOND HINGE EEST HOOLT KANDMAS
TIINA KALA (1967)
ajaloolane, magister artium, Tallinna Linnaarhiivi teadur
 
 

Tänavu tähistatakse 600 aasta möödumist Tallinna Mustpeade vennaskonna asutamisest.


Mustpeade maja kaunistab Tallinna vanalinna ka 21. sajandi künnisel
Selle sündmuse aluseks võetud vennaskonna rajamisdaatum — 1399. aasta — tugineb siiski pelgalt oletustele. Esimene säilinud kirjalik allikas, kus mustpäid nimetatakse, on vennaskonna leping Tallinna dominiiklaste kloostriga 28. märtsist 1400. Lepingus kohustuvad mustpead kloostrit varaliselt toetama, jutlustajad vennad aga omakorda hoolitsema jumalateenistuste eest vennaskonna poolt rahastatud Neitsi Maarja altari juures kloostrikirikus.

See leping pani aluse vastastikku kasulikele suhetele Tallinna dominiiklaste kloostri ja Mustpeade vennaskonna vahel, mis kestsid ümmarguselt 125 aastat, s.t. kuni kloostri laiasaatmiseni reformatsiooni ajal jaanuaris 1525. Mustpead deponeerisid jutlustajate vendade kirikusse kalleid kirikuriistu ja altaripilte ning annetasid neile regulaarselt toidumoona ja raha, tasuks aga palvetasid vennad mustpeade hingeõnnistuse eest.

Mustpeade suhted jutlustajate vendadega ei piirdunud ainult Tallinna dominiiklaste kloostriga, vaid puudutasid ka ordu kaugemaid kloostreid. Dominiiklaste kloostrid olid jagatud provintsidesse, mida juhtisid provintsiaalpriorid, kogu ordut aga Roomas resideeriv generaalmagister. Tallinna klooster kuulus rajamisest saadik (1229/1246-1248) Taani provintsi ning kloostri provintsiaalne kuuluvus ei muutunud ka pärast Põhja-Eesti müümist Saksa ordule 1346. aastal. Alles vahetult enne reformatsiooni — 1517. aastal — viidi Tallinna jutlustajate vendade klooster üle Saksi provintsi koosseisu.

1460. aastal külastas Tallinna dominiiklaste kloostrit Taani provintsiaalprior Ludolphus ning andis selle külaskäigu ajal välja üriku, mis kohustas kõiki Taani provintsi kloostreid Tallinna mustpeade eest paluma. Sellise suhtumise olid mustpead ilmselt ära teeninud oma helde toetusega Tallinna jutlustajatele vendadele. Samas võis provintsiaalprioril ehk olla kavas mitte ainult tänada mustpäid seniste annetuste eest, vaid kindlustada nende vastutulelik suhtumine ordusse ka tulevikus.

Dominiiklaste generaalmagistri tunnustus
Kõrgeim tunnustus, mis mustpeade meelt nende toetuses jutlustajate vendade ordule pidi kinnitama, tuli 1478. aastal ordu generaalmagistrilt Leonardus de Mansuetiselt. Kõrgmeistri ladinakeelse üriku tekst on eesti keelde ümber panduna järgmine:

Auväärsetele ja arukatele ning Jeesuses Kristuses armsaimatele kaupmeestele Tallinna Mustpeade vennaskonnast, praegustele ja tulevastele, vend Leonardus de Mansuetis Perugiast, püha teoloogia professor ning kogu jutlustajate ordu alandlik magister ja teener, tervist ja jumaliku armu küllust. Olen liigutatud andumusest, mida teie, nagu tean ausal ja tänumeelsel viisil meie vendadelt, eriti auväärselt isalt vend Albertus Petrilt meie ordu reformitud vendade seast, eriliste tunnetena olete üles näidanud meie ordu vastu, nagu selgub paljudest tunnistustest rohkete armuandide ja loendamatute heategude kohta. Teie hingede õnnistuse ning Kristuse armastuse tõttu sündigu, et teeksime teid kui meie sõpru ja heategijaid osalisteks vaimulikus armus vaimulikest hüvedest ja palvetest [pühakute poole], mis on meie ordule kogunenud õnnistegija suurest armust. Seetõttu lubame käesolevaga teile kõigile elus ja surmas kõigist missadest, palvetest, jumalikest talitustest, õpingutest, meditatsioonidest, kontemplatsioonidest, jutlustest ja teistest hüvedest, mida kõigevagam Jumal oma halastusest ja armust on meie ordu vendade ja õdede ja kolmanda reegli läbi lasknud kogu maailmale osaks saada, osadust ja osasaamist vastavalt jumaliku tahte heakskiidule. Ja võtame armulikult vastu ning tunnistame omaks kõik teie heateod ja toetused meie ordule, soovides siiski igaühe puhul teist, et kui ta on sellest elust lahkunud, laseksite teda mälestada missade, palumiste ja palvetega [pühakute poole] terve meie ordu vendade poolt, kui tema surmast meie generaalkapiitlitel teatatakse, et paljude pühade palvete ja vagade palumiste jõust toetatuna vääriksite kindlamat ja enamat armu suurenemist ja tulevikus igavese elu autasu ning taevariiki. Selle kõige kinnituseks ja tõendamiseks laseme käesolevale riputada meie ameti pitseri. Antud Roomas, Santa Maria sopra Minerva konvendis, juunikuu 20. päeval, Issanda aastal 1478.

Jutlustajate vendade ordu generaalmagister oli märkimisväärselt kõrge aukandja. Seda enam väärib tähelepanu nii olulise isiku pöördumine ühe tavalise, olgugi et jõuka ja maineka, aga siiski vaid kohaliku tähtsusega kaupmeeste vennaskonna poole.

14. sajandil tekkis dominiiklaste ordus rahulolematust selle üle, et ordu oli taganenud oma esialgsest apostelliku vaesuse ideaalist. 15. sajandi teiseks pooleks oli sellest kujunenud tõsine reformiliikumine, mis nõudis kloostrites rangemat distsipliini, s.t. munkadelt isiklikust varast loobumist, kooriteenistustest, vaikimiskohustusest ja paastudest rangemat kinnipidamist. 1470. aastate esimesel poolel jõudis see liikumine ka Tallinna. 1475. aasta suvel määrati Tallinna konventi reformima üks Hollandi ja Põhja-Saksamaa tuntumaid reformaatoreid vend Alberuts Petri. Nagu selgub Leonardus de Mansuetise kirjast, ongi seesama vend talle Tallinna oludest kõnelnud. Pole võimatu, et just Petri õhutas generaalmagistrit mustpeade vastu heasoovlikkust üles näitama.

Mis kaalutlustel võttis Albertus Petri nõuks mustpeade eest kosta, pole selge. Petri Tallinnas viibimine tekitas kloostris rohkesti meelehärmi, kuna reformaatori enese ja tema saatjaskonna ning hobuste ülalpidamine läks maksma sadu marku. Oli ta ehk leidnud heldekäelist kohtlemist mustpeade juures või lootis mustpeade abiga reformi kiirendada? Mustpeade kui jõukate donaatorite arvamust võis kloostril olla raske ignoreerida.

Kas hangeldamine hingeõnnistusega?
Kõik senikirjeldatu tundub taanduvat üksnes varalistele suhetele kiriku ja mustpeade vahel, täpsemini hingeõnnistusega hangeldamiseni. Siiski ei nähtud taolisi suhteid keskajal niisuguses valguses. Juba varakeskaja lõpul juurdunud arusaama kohaselt peetigi vaimulikke ülal selleks, et nad paluksid nende eest, kelle aeg kulus ilmalikele toimingutele. Ilmalike inimeste hingeõnnistuse eest palumine oli töö, mille eest tuli tasu maksta ning selle koha pealt ei olnud mustpead kitsid.tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee