2009/9   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/9
Valminud on sookure kaitse tegevuskava

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas 19. augustil sookure kaitse tegevuskava, mis thustab selle kureliigi kaitset kogu Euroopas, sest just Eestis pesitseb ligi 8% ja sgisrndel peatub siin 10% Euroopa sookurgedest.
Sookurg on kll Euraasias laialt levinud liik, kuid tema levikuala, arvukus ning seisund on pidevalt muutunud. Mdunud sajandi keskpaiku oli sookure olukord kige kriitilisem. Prast seda on tema levikuala ja arvukus hakanud taastuma, kuid pole veel judnud endiste piirideni.
Eestis on sookurg plisasukas, keda kohtab meil kikjal nii pesitseja kui ka lbirndajana. Siinne arvukus on viimase 30 aastaga suurenenud le 20 korra (umbes 300 paarilt 1970. a. ligi 7000 paarini 2006. a.). Kindlasti on sellele kaasa aidanud viimaste aastakmnete ssteemne kaitsetegevus: sookurg on riigi kaitse all kikides maades, kus ta kas pesitseb vi kust lbi rndab. Eelmine Eestis koostatud sookure kaitsekava kehtis aastatel 20032007, hiljuti kinnitatud jtkukava kavandab tegevusi aastateks 20092013.
Peamiselt keskendub kaitsekava seire- ja uuringutegevusele. Niteks on kavandatud vhemalt neljale sookurele paigaldada satelliitsaatja, et teha kindlaks kagu- ja lunasuunalisel rndeteel asuvaid peatus- ja talvitumispaiku. Ka uuritakse PRIA ja teiste pllumajanduse andmebaaside abil pllumajandusklvikute struktuuri ja jlgitakse selle muutusi sookure uurimisalade piirkonnas. Sgiseste rndekogumite seire ajal septembris kaardistatakse samades piirkondades kik sookurgede kasutatud klvikud.
Sookure kaitse jtkukava aastateks 20092013 on koostanud Aivar Leito Eesti maalikooli pllumajandus- ja keskkonnainstituudist ja Ivar Ojaste keskkonnaametist.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012