2007/6   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2007/6
Mis piiranguid seab looduskaitse mootorsidukitega sitmisele?

Olenevalt sellest, kas sihiks on looduse silitamine, kaitse, taastamine, uurimine vi tutvustamine, jagatakse looduskaitsealad loodusreservaatideks, sihtkaitsevnditeks ja piiranguvnditeks.

Loodusreservaat on otsesest inimtegevusest puutumata ala, kus on keelatud igasugune inimtegevus, sealhulgas mootorsidukitega sitmine. Sihtkaitsevndis ja ka piiranguvndis keelab looduskaitseseadus maastikusidukiga liiklemise, vlja arvatud juhul, kui kaitseala kaitse-eeskiri pole stestanud teisiti. Piiranguvndis on lubatud hooldada liinirajatisi ja teha metsa- vi pllumajandustid.

Rangeid piiranguid on mningatel kaitsealadel leevendatud. Nitena nimetaksin Otep loodusparki, kus kaitseala valitseja on koosklas maaomanikega valmistanud looduses ette raja talvel mootorsaanidega liiklemiseks. Samas on Otep looduspargis endiselt keelatud sita ATV-dega (maastikukulguritega). Et saada tpsemat infot ja vltida hilisemaid arusaamatusi, on soovitatav prduda riikliku looduskaitsekeskuse poole, kes teavitab lahkelt kaitsealadel lubatud vi keelatud tegevustest.

Peale kaitsealade on kehtestatud kigile veekogudele (sh. allikale) ranna ja kalda kaitseks piiranguvnd, mille ulatus oleneb seisuveekogu pindalast vi vooluveekogu valgalast. Piiranguvndis ei tohi mootorsidukiga sita vljaspool selleks mratud teid ja radu ega liigelda maastikusidukiga, vlja arvatud metsa- ja pllumajandustdel ning kalapgiigusega isikul kalapgiks vajaliku veesiduki veekogusse viimisel. Keeldudest leastujaid karistab keskkonnainspektsioon kuni 300 trahvihikuga ehk kuni 18 000 krooniga.

Vljaspool kaitsealasid ning veekogude piiranguvndeid reguleerib mootorsidukitega maastikul liiklemist maastikusidukite liiklemise eeskiri, mille titmist kontrollib politsei.

Mootorsiduki juhtidel tasub silmas pidada, et vljaspool teid vral eramaal vi -metsas sitmine tuleb koosklastada maaomanikuga, vltimaks hilisemaid probleeme. Juhul, kui ATV-de ja muude maastikumasinatega on sidetud eramaal vi -metsas maaomaniku loata, veekogude kallastel vi kaitsealadel, peaksid inimesed sellest teatama keskkonnainspektsiooni tasuta valvetelefonile 1313 vi politseile.Tanel Tiirats, keskkonnainspektsiooni Vrumaa osakonna Valga broo vaneminspektor
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012