2010/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Teaduse ajalugu EL 2010/10
Gustav Vilbaste kirjatde nimestik on leitud!

Kommenteerib Vaike Hang:
Selle aasta Eesti Looduse mrtsinumbris priti, kus on Gustav Vilbaste bibliograafianimestik. Ksija sai hulga telefoniknesid: kas see bibliograafia on juba leitud vi kas on keegi otsimist tsiselt alustanud?
Gustav Vilbaste (1885−1967) neljast lapsest kolmas Hele Vilbaste (snd. 1931) meenutas hiljuti neljakmneaasta tagust sndmust − isa prandi jaotamist (aluseks Gustav Vilbaste 21. jaanuaril 1966 kirjutatud Viimased korraldused). Isa oli mranud oma viimaste soovide titjaks poja Juhan Vilbaste (19241985). Gustav Vilbaste korralduste jrgi tuli tema vga suur koduraamatukogu annetada teaduste akadeemia raamatukogule (kirjas olid ka oma lastele mratud teosed). Eraldi oli mrgitud, et kik Eesti Metsa aastakigud annetab ta metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsusele.

Muu hulgas seisab korraldustes, et ksikirjad, ksikirjalised kogud ja kirjavahetuse annetab ta Tartusse Eesti kirjandusmuuseumile, fotod ja pildimaterjal tollasele etnograafiamuuseumile (ERM), murdetekstid, taime- ja kohanimede kartoteegid emakeele seltsile, herbaariumi ja botaanilised kartoteegid teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudile.
Hele Vilbaste lisab, et vend Juhan titis tpselt isa kirja pandud soovid. Hele mletab, et raamatukogu kis kodus vastu vtmas TA raamatukogu baltikaosakonna tollane juhataja raamatuteadlane Voldemar Miller (19112006). Seega asubki Gustav Vilbaste trkis ilmunud kirjutiste kartoteek tenoliselt Tallinna likooli akadeemilises (endises teaduste akadeemia) raamatukogus ja sealt tulebki Gustav Vilbaste bibliograafia otsimist alustada.

Eesti Looduse toimetus otsustas Gustav Vilbaste bibliograafia otsingu tsiselt ksile vtta ning Vaike Hangu soovitusel alustasime TL akadeemilisest raamatukogust.

Kommenteerib TL akadeemilise raamatukogu baltikaosakonna juhataja Katrin Kaugver:
TLARi baltikakogust ei nnestunud Gustav Vilbaste bibliograafiat leida. Praegu baltikaosakonnas ttavatest inimestest ei ole keegi seda ninud. Ka osakonna eelmised juhatajad ei ole sellist kasti bibliograafiaga kohanud. Teatakse kll, et Vilbaste raamatud judsid tollasesse TA raamatukokku ja jaotati eri fondide vahel, aga bibliograafiakasti ei ole nhtud.
Vaatasime ka baltika ksikirjade kogu, sest masinakirjas tekstid asuvad meil ksikirjade fondis. Sealgi ei ole bibliograafiast mingit mrki. Edasi tasuks ehk otsida kirjandusmuuseumist, kuhu see vis sattuda koos sinna viidud ksikirjadega.

Kommenteerib Eesti kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolise arhiivi arhivaar
Elo Maandi:
Kahjuks pean teatama, et Eesti kirjandusmuuseumi fondides otsitavat bibliograafiakartoteeki ei leidu. Tutvusin Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) fondides oleva Gustav Vilbaste koguga, htlasi saatsin ksimuse edasi arhiivraamatukokku ja Eesti rahvaluule arhiivile. Need vastasid paraku eitavalt.
Eesti kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus kirjutas: Arhiivraamatukogus G. Vilbaste enda koostatud materjale ei ole. [---] Mis aga puutub bibliograafiasse, siis see osa artiklitest, mida on aastate jooksul bibliograafiaosakonnas ise bibliografeeritud, sisaldab ligi 600 Vilbaste ilmunud artikli kirjet meie kartoteegikastis.
EKLAst, Gustav Vilbaste kogust leidsin trkimasinal koostatud Gustav Vilbaste teadustde nimestiku alajaotustega teaduslikeks, populaarteaduslikeks, keelealasteks jm. tdeks. Paraku seisis viimasel lehekljel lause, et trkis ilmunud tid on le 500. Samuti selgus nimestikus kajastatud artiklite aastaarve vaadates, et tegu vib olla 1930. aastate lpus koostatud nimekirjaga. Hiljem koostatud ja eraldi kartoteeki meil aga ei ole.

Umbes ndal prast seda, kui olime saanud vastuse Elo Maandilt, helistas toimetusse phjalik lugeja ja laialdaste huvidega folklorist Mall Hiieme, kes tles, et Gustav Vilbaste bibliograafiakastist olevat 18. septembril Kuusalus peetud ettekandes rkinud Piret Norvik eesti keele instituudist.

Kommenteerib eesti keele instituudi assistent Piret Norvik:
Olin palutud Kolgal toimunud Gustav Vilbaste 125. snniaastapevale phendatud seminaripeval rkima rannakeelest ja Gustav Vilbastest kui murdekeele kogujast ja uurijast.
Meilivestluses seminari korraldaja Melika Kindeliga mainisin, et valmistudes fennougristikakongressiks Ungaris, olin just lugenud Vilbaste ksikirja Kohanimed Loksa rajooni lneosas (endises Kuusalu kihelkonnas). Peatkk asustusloost (Tallinn, 1956) ja see on vga huvitav. Seepeale vastas Melika Kindel, et ks seminaripeva eesmrk on teadvustada kuulajaile Gustav Vilbaste thtsust oma kodukihelkonna primuse, murdekeele, eluolu jm. talletaja ja uurijana ning et neil oleks hea meel, kui ma saaksin anda konkreetseid viiteid eesti keele instituudi materjalidele, kas vi Kuusalu kohanimedele. Ta avaldas lootust, et kindlasti leidub instituudis veel teisigi Vilbaste kogusid ja ksikirjalisi uurimusi. Tema snul koondatakse info Vilbaste Kuusalu kihelkonna materjalide kohta Eesti arhiivides, muuseumides ning teistes uurimisasutustes Kolga muuseumi. Huvi korral saab kohalik inimene sealt konkreetseid suuniseid, kust mida otsida.
Ettekannet ette valmistades koostasin muu hulgas ksilehe, kus on kirjas Gustav Vilbaste ksikirjalised materjalid, mis leiduvad eesti keele instituudi soome-ugri keelte ja murrete osakonna murdearhiivis. Juba pikemat aega olen huvi tundnud Gustav Vilbaste materjalide vastu. See sai alguse emakeele seltsis, kus ma prast likooli lpetamist ttasin. Seltsi tollane teadussekretr Heino Ahven (19191988) oli Gustav Vilbaste koguteose Eesti taimenimetused toimetaja.
Lugesin lbi keeleteadlaste artiklid Gustav Vilbastest ja kogusin lisateavet oma kolleegidelt, kes olid teda tundnud vi temast midagi teadsid. Ksilehel on andmed ka sedelkogude kohta. Need sain emakeele seltsi ttajalt Helju Kaalult. Andmed kohanimede kohta leidsin emakeele seltsi inventariraamatust.
Palusin Helju Kaalu, kes oli emakeele seltsi korrespondentide vrgu juhendaja ja kes tundis ka Gustav Vilbastet, mulle nidata, kus asuvad Vilbaste sedelkogud ning htlasi tpsemalt rkida, mida ta nendest teab. Ta oli meeleldi nus. Sain teada, et Vilbaste sedelkogudega kastid on alles hiljuti instituudi arhiivi riiulitele judnud, kuna emakeele seltsi ruumides, kus need seni olid olnud, tekkis ruuminappus. Helju Kaal avaldas ka muret, et kartoteegikastides on sedelid eri formaadis ja sstematiseerimata, mis vib nende kasutust raskendada.
Mulle jtsid sgava mulje eriti hveldamata laudadest kokku ldud kastid (Helju Kaalu mletamise jrgi on need nukogudeaegsed nn. naelakastid). Aga on ka suuri korralikke kartoteegikaste, nagu seegi, mille sees asuvad Vilbaste bibliograafiasedelid. Kust kll on prit sellised suured kartoteegikastid? Mina ei olnud sraseid varem ninud, meie murdekartoteegikastid on teistsugused, palju viksemad. Kastidesse on kogunenud ka aegade tolmu.
Mrkasin, et Vilbaste bibliograafia sisaldab ka andmeid, mis on kirjutatud temast endast, seega neidki, mida mina olin kasutanud. Sedeleid lapates olin vga imestunud, et Vilbaste bibliograafiat ei ole siiani vlja antud, ja otsustasin, et kui kohtan inimesi, kellest viks midagi sltuda, teavitan neid kohe.
Seminaripeval judsin Gustav Vilbaste bibliograafiani alles ettekande lpul, toonitades, et Gustav Vilbaste on ise koostanud enda kohta phjaliku bibliograafia, mida on kerge ndisajal arvutisse sisestada ja avaldada. Materjali on kolmveerand kartoteegikasti, s.o. umbes pool meetrit.
Miks kasti siiski seni ei leitud? Minu arvates vib phjus olla selles, et kast algab biblograafiakirjetega (Friedrich Berg, Teodor Lippmaa jt.) metsanduse, parkide ja botaanikaaedade kohta, seejrel on npuotsatis thje sedeleid ja sedelid ladinakeelsete taimenimetustega. Alles siis tuleb Gustav Vilbaste bibliograafiamaterjal, mis on tema enda sstematiseeritud.

Eesti Loodus ja Piret Norvik tnavad kiki thelepanelikke lugejaid ning kuulajaid ning loodavad, et Eesti he vrikama ja vga sstemaatilise loodusuurija ligi pooleteise tuhande kirjega bibliograafia ilmub peagi trkist.
Vaike Hang, Katrin Kaugver, Elo Maandi, Piret Norvik
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012