2011/04   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kaitseala EL 2011/04
Laidu saare looduskaitseala: saareke keset lahte

Saaremaal Mustjala valla rannikumeres Kdema lahes asuv Laidu saar veti kaitse alla juba 1965. aastal ornitoloogilise keelualana merelindude, sealhulgas haha pesitsusala kaitseks.

Saareke on vaid 18,7 hektari suurune ning paikneb Kdema lahe keskel, umbes poolteise kilomeetri kaugusel rannikust. 2004. aastal rajati siia looduskaitseala, et kaitsta Laidu saarel pesitsevaid ja lbirndavaid veelinde, samuti saare geoloogilisi vrtusi ja taimekooslusi.
Laidu saare looduskaitseala vlispiir on Laidu saare rannajoon. Kaitseala mbritseb Kdema lahe hoiuala ning koos moodustavad need kaitsealad htse terviku.
Saare pikkus on umbes 800 meetrit ja laius 350 meetrit, saare absoluutne krgus ulatub kuni kolme meetrini. Laidu saarest luna pool on merephi liivane; sealsele paikkonnale on tunnuslik pidev settimine. Saarest ida ja kirde pool on meri vga madal. Saare loode- ja idaosas ulatub merre mitu neemikut.
Laidu saar on rahvusvahelise thtsusega linnuala, mis kuulub Natura 2000 vrgustikku Kdema lahe linnu- ja loodusala koosseisus.

Elupaigatbid. Elupaigatpidest on Laidu saarele omased loopealsed ja rannaniidud. Alates 1999. aastast on MT Vhma Kiviklv enam-vhem jrjepidevalt, mneaastase vahega karjatanud saarel umbes viiekmnepealist lambakarja, et taastada ja hooldada poollooduslikke kooslusi. Ehkki lambaid on sinna raske viia, toimetatakse suvel loomad saarele ja sgisel jlle saarelt tagasi. htlasi on plaanis saarel kadastikku harvendada.

Haudelindude arv vheneb. Laidu saar on thtsaim lindude pesitsusala Kdema lahes. Saarest ida pool asub veel ksteist laidu, kus samuti linnud pesitsevad. Laidu saare haudelinnustikku on phjalikult uuritud. Aastail 19942009 on registreeritud 50 haudelinnuliiki kolmest seltsist: hanelised, kurvitsalised ja vrvulised. Haudepaaride koguarv on olnud 1311590. Arvukamad liigid on olnud hahk ja hbekajakas (kuni 700 paari) ning merikajakas (kuni 200 paari).
1990. aastate lpus ja 2000. aastate alguses kuulus Laidu saar Eesti viie olulisema valgepsk-lagle pesitsusala hulka. Kevadrndel on Laidu saarel loendatud 120700 peatuvat valgepsk-laglet. Vga arvukalt pesitses saarel tollal ka hahk.

Laidu saare haudelinnustik on ajavahemikul 19942009 suuresti muutunud. Mnevrra on lisandunud saarel pesitsevaid liike, philiselt vrvulisi. Haudepaaride koguarv on vhenenud ligi kmme korda. Tunduvalt on kahanenud vee- ja rannikulindude, sh. hahkade ja valgepsk-laglede arvukus.
2010. aastal loendati Laidu saarel pesitsemas 79 paari linde 24 liigist. ldarvukus oli konkurentsitult kogu vaatlusrea (19942009) vikseim. Pesitsevate liikide arv on jnud vaatlusrea keskmisele tasemele, s.o. 24 liiki. Kige enam pesitses saarel merikajakaid, pldlokesi, randtiire ja meriskeid.
Mullu lisandusid pesitsejatena kaks uut liiki: punaselg-gija ja talvike. Kige rohkem on vhenenud hahkade, hbekajakate ja merikajakate arvukus. Haudepaaride koguarv on Laidu saarel seireperioodi jooksul vhenenud 20 korda: 1996. aastal pesitses saarekesel 1590 paari, nd vaid 79 paari.
Arvukuse muutuste phjused ei ole tpselt teada. heks peaphjuseks on peetud kisklust. Peamised kiskjad on talvel le j saarele sattuvad rebased, kuid ka merikotkad ja varesed. Tenoliselt on arvukuse muutused seotud ka loomulike liigisiseste populatsioonilainete ja liikidevaheliste suhetega [1; 2].

Kaitsekord. Majandustegevuse piiramise astme ja kaitsekorra eripra jrgi kuulub kaitseala hte sihtkaitsevndisse. Inimestel on keelatud kaitsealal viibida 1. aprillist 30. juunini, vlja arvatud jrelevalve- ja pstetdel ning kaitseala valitseja nusolekul teaduslikel vlitdel. Liikumispiirang on seotud lindude pesitsemisega.

1. Kuus, Andrus jt. 2010. Saaremaa sadama Kdema lahe linnustiku seire. Aruanne. Eesti ornitoloogiahing, Tartu.
2. Kdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava 20112020 eelnu.
3. Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004. Riigi Teataja I 2004, 41, 281.


Kadri Paomees (1983) on keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lne regiooni kaitse planeerimise spetsialist.Kadri Paomees
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012