01/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
TJUHEND EL 01/2002
Eesti looduskirjanduse nimestikud internetis

Kirjanduse kasutamiseks tuleb kigepealt vajalik trkis vi veebileht les leida. Kartoteegikastide vi tsedate kirjandusnimestike asemel on ha rohkem abiks Internet.

Kui Eesti veebilehtede arv on viimastel aastatelplahvatuslikult suurenenud, siis looduskirjanduse nimestike ja andmebaaside hulk on psinud endiselt tagasihoidlikuna. Pahatihti pole ka seda vhest lihtne leida, sest otsimootorite temaatilistes kataloogides pole sobivat alljaotust ning otsing niteks sna bibliograafia jrgi annab hunniku sorteerimata saite, kus orienteerumine kvasti aega nuab.

Internetis leiduvatest looduskirjanduse bibliograafiatest on enamik lihtsad tekstifailid, trkis avaldatud kirjandusnimestike veebi versioonid. Brauserite otsinguvahendite abil saab neis viidet leida ainult autori vi kirjes leiduva sna jrgi. Kasutaja seisukohalt on mrksa paremad andmebaasid, kus vajalikku saab otsida mrksnade abil. Sellised on niteks raamatukogude elektronkataloogid ja mnede ajakirjade sisuregistrid.

Raamatukogud

Kige lihtsam on soovitud teost otsida Eesti raamatukogude elektronkataloogist ESTER: Tartu raamatukogud aadressil merihobu.utlib.ee ja Tallinna raamatukogud aadressil helios.nlib.ee. Otsida saab autori, pealkirja, selles sisalduvate snade ja mrksnade abil. Elektronkataloogist vib leida suurema osa Eestis alates 1945. a. ilmunud raamatutest. Eestis ilmunud ajalehtede, ajakirjade ja jtkvljaannete artikleid registreeriv vljaanne Artiklid (kuni 1991. aastani Artiklite ja Retsensioonide Kroonika) ilmus 19521998.Vljaanne pole kahjuks elektroonselt kttesaadav. Alates1999. a. kajastub vastav materjal elektronkataloogis ESTER. Rahvusraamatukogu koostab pidevalt elektroonilist nimestikku Uued Eesti Raamatud (www2.nlib.ee/anded/www1.html#uer ), mis peaks huvi pakkuma kigile, keda huvitab sja ilmunud raamat. Tartu likooli raamatukogus on Maare Kmnik koostanud nimekirja Tartu likool bibliograafias (utlib.ee/ ), mis sisaldab Tartu likoolikohta publitseeritud kirjandusnimestike loendit. Eesti Akadeemilise Raamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatakse andmebaasi Loodus, mis sisaldab praegu le 6200 kirjandusviite Eesti TA akadeemikute loodusteaduste-alastest kirjutistest ja nende kohta kirjutatust philiselt alates 1995. aastast. Kimas on eeltd andmebaasi veebikeskkonda viimiseks. Suuremad raamatukogud pakuvad ka vimalust kasutada vlismaiste ajakirjade elektroonilisi andmebaase, neist mitu registreerib ka Eesti olulisemates teadusajakirjades ilmuvat, kuid Eesti looduse kohta kirjutatut leiab neis siiski kllalt harva.

Ajakiri Eesti Loodus

Mrksnadega otsinguid vib teha ka Eesti Looduse artiklite kahes andmebaasis: ajakirja ja Lne-Eesti saarestiku biosfri- kaitseala Hiiumaa keskuse kodulehel, vastavalt aadresside www.loodus.ee/el/ ja arhipel.hiiumaa.ee/loodus.html. Esimene on koostatud mehaaniliselt Eesti Looduse detsembrinumbrites avaldatud registritest, teise autor on vljappinud bibliograaf Vello Kaskor. Hiidlase tehtu on phjalikum ja kasutajasbralikum. Seda andmebaasi on lhemalt tutvustatud 2000. a. http://www.loodus.ee/el/0101/vello.html. Eesti Looduses on alates l958. a. 2000. a. lpuni ilmunud ligikaudu 27 800 lehekljel umbes 10 300 kirjutist artikleid, snumeid, teateid, repliike, levaateid enamasti loodusteaduste, aga ka muudest valdkonnast. Biosfrikaitseala Hiiumaakeskuses koostatud andmebaasis saab mrksnadena kasutada autori-, koha-, organisatsioonide ja sndmuste nimesid, nhtuste, ainete ja liikide nimetusi, artiklite pealkirju, aastaarve jm.

Ajakiri Horisont

www.zzz.ee/horisont Sisaldab arhiivina 1996. aastast ilmunud aastakikude sisukordi ja valitud artiklite tistekste. Horisont on avaldanud populaarteaduslikke kirjutisi loodus-, humanitaar- ja tppisteaduste valdkonnast.

Ajakiri Loodus

http://www.online.ee/~loodus/arhiiv/arhiiv.htm Kodumaa uudised, maailma maad ja rahvad. Arhiiv sisaldab varem ilmunud numbrite sisukordi ja artiklite terviktekste.

Eesti looduskirjanduse bibliograafiaid Internetis

www.zbi.ee/~tomkukk/publikat ldiste bibliograafiate, ajakirjade, asutuste ja isikute kirjandusnimestikelingid.

Estonica. Loodusteadused. 1998

www.ear.ee/struktuur/osakonnad/bibliograafia/ Andmed phinevad Eesti Akadeemilisse Raamatukogusse1998. aastal saabunud uudiskirjandusel ning hlmavad Eesti pritolu vi Eestiga seotud isikute publikatsioone vljaspool Eestit ilmunud loodusteaduslikes teadusajakirjades. Nimestiku lesehitus on rubriigi phine, rubriigid on omakorda jrjestatud alfabeetiliselt. Alates 1999. aastast kajastab sama informatsiooni Eesti raamatukogude elektronkataloog ESTER.

Eesti kartograafia ajalugu:bibliograafia

www.geo.ut.ee/kartool/karto/krt_bibl.html Koostanud Heino Mardiste 1997. aastal; sisaldab thestikulise loendina rohkem kui 200 viidet kartograafia ja geodeesia valdkonnast. Haruldasemate trkiste kasutamist kergendab kohaviit Tartu likooli raamatukogus. Vanad maakaardid rahvusraamatukogus www2.nlib.ee/digi/maps/maps.html Kaardikogu on osa digitaalraamatukogu projektist: siin kajastuvad kaardid on digitaalselt nha. Nidatakse kmmet16.18. sajandil ilmunud maakaarti, kus on kujutatud ka Eestit. Juurde on lisatud kartograafi elulooandmed. Vaadata saab ka ht esimest Eesti ala kujutist Ptolemaiose maakaardil.

Mendusega seotud artiklite, raamatute ja kirjatkkide viited

www.ttu.ee/maeinst/maeinst.html Bibliograafia sisaldab viiteid peamiselt veebis avaldatud tekstidele. Kirjanduse leidmist kergendavad alljaotused, niteks fosforiit, geoloogia, keskkonnakaitse, lhketd vi rekultiveerimine.

Eesti taimkatteteaduse valikbibliograafia

(References to Vegetation Science in Estonia)

http://www.zbi.ee/~kalevi/ref.htm Esinduslik Eesti taimkatet ksitleva kirjanduse nimestik. Bibliograafia on varem trkis ilmunud [1], samas on kttesaadav ka Eesti taimkatteteaduse levaate terviktekst.

Eesti soid ksitleva kirjanduse bibliograafia

www.botany.ut.ee/jaanus.paal/ Koostanud Jaanus Paal. Eesti taimkatteteadusehe valdkonna phjalikumaid bibliograafiaid, mis sisaldab ka olulisemaid ksikirju ja ajaleheartikleid. Muidu suureprase nimestiku vrtust vhendavad natuke trkivead ja viidete ebajrjekindel esitus.

Metsandusajalooga seotud trkistetielik bibliograafia

www.eau.ee/~meikar/bibliograafia.html Hiigelsuur tekstifail, milles kirjete algused ja lpud on halvasti eristatavad. Saksakeelsetele pealkirjadele on lisatud vaba tlge eesti keelde. Kirjandusloend on tegelikult Eesti metsandusliku bibliograafia esimese osa veebiversioon [2], mis sisaldab saksa- ja venekeelseid metsanduslikke kirjutisi aastani 1918.

Prandkoosluste alast kirjandust

(keskkonnaharidus-projekti Prandus ksiraamat)
web.ibs.ee/alvar/kirjandus.htm Philiselt eestikeelse kirjanduse nimestikud on antud kooslustekaupa: puisniidud, loopealsed, ranna- ja lamminiidud, pargid.

Eesti putukauudised

www.zbi.ee/~tiit/uudised/frames.html Sisaldab ka kirjandus-loendeid, niteks ajakirja Lepinfo sisukordi.

Eesti selgroogsed

sunsite.ee/loomad/ Loomade tutvustuste juures on olulisema eestikeelse kirjanduse loend.

Eestikeelne kirjandus samblike kohta

www.ut.ee/lichens/eesti/ Nimestik pole pikk, aga kllap samblikest ongi eesti keeles vhekirjutatud.

Eesti geenikeskus

www.genomics.ee/eesti/ Mahukas ja huvipakkuv kogu artikleid geenidest ja geenitehnoloogiast, linkidega tistekstidele.Toomas Kukk, Aurika Kruus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012