2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
ELFi prdumine metsanduse ksimustes

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pressiteade
29.05.2003
Info: ELFi nukogu esimees Marek Strandberg
Tel: 050 52273

ELFi prdumine metsandusega seotud ksimustes

Metsandusega seotud probleemide lahendamiseks peab Eestimaa Looduse Fondi nukogu vajalikuks jrgmisi tegevusi Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministeeriumi poolt:

Seadusandlus
Vaadata lbi metsandust puudutav seadusandlus ja viia sisse vajalikud muudatused eesmrgiga tagada pikaajaline jtkusuutlik metsade majandamine. Raie keelatud kohas, ajal vi igustamata isiku poolt lugeda igal juhul loodusele kahju tekitamiseks ja sellega kaasnevalt nuda sisse looduskeskkonnale tekitatud kahju. Kui see pole nimetatud loogika kohaselt vimalik, nha ette trahvimise vimalus vrdeliselt metsamaterjalide maksumusega, niteks oleks trahv ebaseadusliku raie eest vhemalt kmnekordne metsamaterjalide maksumus. Seadusega tuleb tagada metsade majandamise vastavus territoriaalsetele planeeringutele, mis kehtestaks konkreetsetest piirkondlikest tingimustest tulenevad metsade majandamisele esitatud tingimused (sealhulgas maksimaalsed raiemahud).

Maksustamine
Vaadata lbi metsandusega seotud maksupoliitika eesmrgiga tagada metsaomanike iglane maksustamine, mis vtaks arvesse metsakasvatuse perioodi pikaajalisust ning enne ja prast tulu saamist tehtud kulutusi.

Metsainfossteem
Astuda samme toimiva metsainfossteemi kiireks kivitamiseks eesmrgiga saada levaade metsas toimuvast ning luua vimalused puiduga teostatavate tehingute kontrollimiseks tehingute toimumise ajal. he esimese asjana tuleb lhiajal kivitada operatiivne metsaregister,millesse on kantud kik korraldatud metsamaad koos omandisuhete ning planeeritud majandustegevuste, eriti raietega. Raiet enne ei alustata kui metsateatisel esitatud andmed on viidud registrisse. Raie vastavust seadustele peab olema vimalik le interneti koha peal kontrollida. Metsaregister on seotud kaardiga, mille jaoks on hea ning toimiv analoogia maakatastri nol olemas.

Metsamasinad
Metsaveoautod ning metsatraktorid tuleb varustada GPS jlgimisssteemiga, sarnaselt kaugsidu veoautodega. See oleks signaal pankadele ja liisingfirmadele, kes peaksid vimaldama kallitele metsamasinatele maksepuhkusi analoogselt pllumajandusmasinatega. Soodustada tuleb loodushoidlike ja inimmahukate metsa lesttamise tehnoloogiate kasutamist (hobuveokid, vintsid jms).

Illegaalselt raielt tabatud tehnika arestimine ja konfiskeerimine
Ebaseadusliku raie sooritanud metsmasinad tuleb arestida ning suuremate rikkumiste puhul tuleb rakendada konfiskeerimist.

Lugupidamisega,

Marek Strandberg
Eestimaa Looduse Fondi nukogu esimees

ELFi nukogu liikmed on: Marek Strandberg- nukogu esimees, Andres Haamer, Vootele Hansen, Mati Kaal, Jaan J. Leppik, Kaja Lotman, Ann Malts, Rainer Nlvak, Allan Selin, Andres Tarand, Urmas Vahur, Katarina Veem
----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012