2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Uus metsaseadus lahendab kitsaskohad

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
18. mai 2003

UUE METSASEADUSE KOOSTAMISEL KESKENDUTAKSE KITSASKOHTADE LAHENDAMISELE

Tna pidas keskkonnaministeeriumis nu uuenenud koosseisus metsaseaduse koostamise trhm, et paika panna seaduseelnu koostamise phimtted ja tkorraldus.

Trhma juhi keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Olav Etverki snul lepiti tna kokku, et uue metsaseaduse vljattamisel vetakse aluseks Eesti metsapoliitikas ja metsanduse arengukavas toodud phimtted.

Trhm plaanib uues seaduses senisest tpsemalt stestada, kuidas tagada metsauuendamise kohustuse titmine, metsakorraldustde litsentseerimine, metsateatise staatuse mratlemine, aastase raiemahu mramine era- ja riigimetsas ning metsaigusnormide rikkumisega kaasnevad karistused.

Tnasel nupidamisel otsustati, et seaduseelnu peatkkide phimtted ttavad kuus viksemat trhma vlja juuli keskpaigaks, mil trhm tuleb kavakohaselt taas ties koosseisus kokku. Need kuus trhma tegelevad ldstete, metsa majandamise, metsa kasutamise korraldamise, metsanduse suunamise, metsa majandamise korraldamise riigimetsas ja vastutuse phiprintsiipide snastamisega.

Metsaseaduse trhma kuuluvad keskkonnaministeeriumi, justiitsministeeriumi, pllumajandusministeeriumi, Riigikogu keskkonnakomisjoni, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse, keskkonnainspektsiooni, keskkonnateenistuste, kaitsealade, Eesti Metsakorralduskeskuse, Eesti Metsatstuse Liidu, Eesti Erametsaliidu, keskkonna vabahenduste esindajad ning metsandusteadlased.

Lisainfo:
Olav Etverk
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
Tel 626 2902, 050-32190
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012