2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Lagula prgila rajamisel rikutakse seadusi

Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Rohelise Liikumise pressiteade
4.07.2003
Info: Krt Vaarmari/ELFi jurist 07 428443, 052 74761
Liis Keerberg / ERLi planeeringute jlgija 052 08 967

Laguja prgila rajamisel rikutakse avalikkuse igusi

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Eesti Roheline Liikumine (ERL) ei pea iguspraseks ja kohalike elanike huve arvestavaks senist ametkondade asjaajamist seoses No valda Laguja klla plaanitava Kagu-Eesti regionaalprgilaga.

Sellega seoses on ELF esitanud kaebuse Tallinna Halduskohtule, et thistada Keskkonnaministri poolt antud heakskiit plaanitava jtmekeskuse keskkonnamjude hindamise aruandele.

Heakskiit keskkonnamjude hindamise aruandele anti Keskkonnaministri poolt arvestamata ja vastamata Eesti Rohelise Liikumise ning Eestimaa Looduse Fondi poolt esitatud vastuvidetele. Sellega on rikutud nii Keskkonnamjude hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadust kui ka Arhusi konventsiooni nudeid.

Laguja klla plaanitav regionaalprgila asukoht on inimasustuse vahetuslheduses ja selle asukohavalik on olnud ELFi ja ERLi meelest puudulik.

Keskkonnahendused peavad inimeste phiseaduslikke igusi rikkuvaks olukorda, kus prgila haldamiseks moodustatud, kuid veel registreerimata AS Kagu-Eesti Jtmekeskuse esindajad kasutavad kohalike elanike nusoleku saamiseks vljapressimise taktikat.

Jtmekeskusega nustujatele pakutakse nende maa eest kompensatsiooni parematel tingimustel kui vastuolijatele. Sellega sisuliselt pressitakse elanikelt vlja dokumente, mis on ksitletavad nusolekuna prgila rajamiseks.

Antud olukorras, kus kohalike inimeste phiseaduslikke igusi ja keskkonnamju hindamise protseduure on rikutud, peavad ELF ja ERL taunitavaks Laguja prgila detailplaneeringu kehtestamist, mis on planeeritud 9. juuli No Vallavolikogu istungi
pevakorda.

TAUST

* No vallavolikogu esimehelt saadud info kohaselt peaks No Vallavolikogu 9.juulil kogunema istungile, kus otsustatakse Tuuleme jtmekeskuse ehk Laguja prgila
detailplaneeringu kehtestamine. Sellega loodaks reaalne seaduslik alus ehitusloa vljastamisele ja prgila ehituse alustamisele. Samas on kogu Laguja prgilaga seonduvas probleemistikus veel mitmeid selliseid ebaselgusi ja negatiivseid asjaolusid, mis kuidagi ei vimalda detailplaneeringu osas otsuse tegemise heakskiitmist praegusel hetkel.

* Prgila asukoha valik on tehtud puudulikult, asukohavaliku ts vljavalitud asukohtade hulgast on ilma ts nimetatud kriteeriumeid kasutamata langetatud otsus Laguja kasuks. Tegemist on asukohaga, mida mbritseb inimasustus juba 300 m raadiuses. Keskkonnaministeeriumi vitel oleks hoolimata asukoha valikul tehtud vigadest sellest asukohast loobumine praegusel hetkel ebaotstarbekas, kuna just seda asukohta on kige rohkem uuritud.

* Keskkonnaministeeriumi vitel ei ole nemad asukohavaliku otsustajaks, vaid selleks on No vallavolikogu, kes peab tegema otsuse detailplaneeringu kehtestamise vi kehtestamata jtmise osas. Samas annab asjaga seotud vallaametnike ja Keskkonnaministeeriumi ametnike kitumine alust jreldada, et otsus prgila rajamiseks on juba tehtud. Ka jtmekeskuse arendamiseks moodustatud Kagu-Eesti Jtmekeskuse AS Kagu/ eesti Jtmekeskus on juba alustanud lbirkimisi elanikega kompensatsioonisummade osas.

* On selge, et juhul, kui prgila tepoolest sellesse asukohta rajatakse, on kohalikel elanikel igus saada kompensatsiooni prgilaga kaasnevate kahjulike mjutuste hvitamiseks. Samas peab Kagu-Eesti Jtmekeskuse AS juhataja elanikega lbirkimisi, milles elanike iguste kaitse ei ole sugugi tagatud. Lbirkimiste eesmrk on videtavalt saada elanikelt arvamusi selle kohta, kui suur peaks olema kompensatsioon kinnistu vrandamisel vi hekordsel kahju hvitamisel, et oleks vimalik hakata kujundama summasid, mille osas lpuks elanikega lepingud slmitakse. Samas ei ole nimetatud rihing selgelt vljendanud oma seisukohti, millistel alustel ja phjendustel kavatsetakse kompensatsioone ldse maksta inimestele ei ole selgitatud, millised on nende igused kompensatsiooni nudmisel ning mida, millal ja kui suures ulatuses nad ldse saavad nuda. Kagu-Eesti Jtmekeskuse AS poolt koostatud ^uuring^ elanike arvamuse vljaselgitamiseks vetakse videtavalt prast detailplaneeringu kehtestamist lbirkimiste aluseks ja need inimesed, kes ei ole valmis vi nus enne detailplaneeringu kehtestamist tpsete summade ja kompensatsiooniviiside le otsustama, satuvad nimetatud aktsiaseltsi vitel olukorda, kus neile makstakse kompensatsiooni viksemas summas kui neile inimestele, kes on oma sna elnud enne detailplaneeringu kehtestamist. Tegemist on videtega, millel tegelikult puudub seaduslik alus. Sellega ptakse ilmselt suunata inimesi allkirja andmisele dokumendile, milles nad niliselt nustuvad prgila rajamisega, kui neile makstakse teatav kompensatsioonisumma. Tegemist on seega ebavrdse kohtlemisega kompensatsioonide arvestamisel ja prgila rajamise nusoleku vljapressimisega ebaausate vtetega. Lppkokkuvttes vib nimetatud tegevus viia vallavolikogule rahva meelsuse osas valeinfo edastamiseni ning mjutada vallavolikogu otsust detailplaneeringu kehtestamise osas (mis ilmselt ongi aktsiaseltsi eesmrk).

* Tuleb taunitavaks lugeda, et kohalike omavalitsuste osalusega aktsiaselts peab elanikega kompensatsioonisummade suuruse osas lbirkimisi, milles elanikud on selgelt nrgem pool, ning milles neid ei ole teavitatud nende igustest, seda olukorras, kus vaidlusalusele asukohale alternatiiv videtavalt puudub ning prgila rajamine Laguja klla oleks nagu paratamatus. Klaelanikel on phiseaduslik igus jda oma veendumuste juurde ning juhul, kui prgila rajatakse, saada vrdselt koheldud teiste kompensatsiooni saavate isikutega.

* Kuivrd viidatud vastuolude lahendamine peaks olema eelduseks sellele, et vallavolikogu ldse saab detailplaneeringu kehtestamist otsustada, jb arusaamatuks, kas ja milliste vahenditega on meldud lahendada need vastuolud volikogu istungini jnud 1 ndala jooksul. levaates 29.mai volikogu istungist No valla lehes mrgib vallavolikogu esimees Peeter Lepist, et volikogu on pidanud vajalikuks enne detailplaneeringu kehtestamise pevakorda vtmist saada tielik selgus kompensatsioonide osas.

* Peale selle on No valla poolt enne detailplaneeringu kehtestamist ette nhtud lepingu slmimine Kagu-Eesti Jtmekeskuse AS-ga, milles muuhulgas lepitaks kokku elanikele kompensatsiooni maksmise phimtetes. Lepingu slmimise osas kivad praegu kll lbirkimised, kuid kaheldav on lepingutingimuste phjalik kaalumine ja lbimtlemine vaid 1 ndala jooksul, mis on volikogu istungini jnud.

* Kurioosne on asjaolu, et tnase peva seisuga ei ole Kagu-Eesti Jtmekeskuse AS tegelikult veel eksisteeriv riettevte, kuna seda ei ole veel riregistrisse kantud.

* Lisaks sellele tuleb mrkida, et hetkel on Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Roheline Liikumine prdunud kohtusse keskkonnaministri poolt Tuuleme jtmekeskuse keskkonnamju hindamise aruandele heakskiidu andmise vaidlustamiseks - seda phjusel, et minister ei ole phjendanud, miks on jetud arvestamata ERL ja ELF vastuvited aruandele. ELF ja ERL hinnangul on KMH aruanne puudulik ega anna tielikku ettekujutust kavandatava prgila mjudest loodus- ega inimeste elukeskkonnale. Seega on vimalik ministri heakskiidu thistamine, mis muudaks ebaseaduslikuks ka planeeringu kehtestamise.

----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012