2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Pllumajanduspiirangud nitraaditundlikel aladel

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
21. jaanuar 2003

PANDIVERE JA ADAVERE-PLTSAMAA PLLUMAJANDUSTOOTJAILE SEATAKSE
PIIRANGUD

Valitsus vttis tnasel istungil vastu Pandivere ja Adavere-Pltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirja, mille kohaselt seatakse sealsetele pllumajandustootjaile piirangud.

Tegu on viljakate muldadega aladega ning seetttu kasvatatakse seal 30% kigist Eesti lehmadest ja sigadest. Samal ajal levib hdrogeoloogiliste tingimuste tttu neis piirkondades ka reostus kiiresti. Kui mujal Eestis pole pllumajandusreostus enam eriti suur probleem, siis neis intensiivsema pllumajandusega aladel on senini joogivesi rikutud.

Olukorda oleks vimalik parandada, kui tidetaks elementaarseid keskkonnanudeid.

Kaitse-eeskirja kohaselt tuleb nitraaditundlikel aladel vtta kasutusele konkreetsed veekaitseabinud keskkonnareostuse ohjamiseks. Nende hulka kuuluvad nuetekohased snnikuhoidlad, snniku ttlemise ja laotamise parim vimalik tehnoloogia ning tehnilised abinud veekogude ja phjavee kaitseks.

Enamusele pllumajandustootjatest on piirkonna veekaitseskeemides esitatud veekaitsenuded teada varasemast ajast. Nd on kaitsmata phjaveega alade piirid esitatud digitaalselt katastri aluskaardil.

Piirangutega haritavate maade omanikele tehakse maamaksu soodustust. Suurimad kulud on seotud pllumajandustootjatele snnikuhoidlate ehitamise ja rekonstrueerimisega ning keskkonnasbraliku laotustehnika ja klvikute muretsemisega. Ekspertarvamuse kohaselt on nitraaditundlikul alal vajalik ligi 700 miljonit krooni snnikuhoidlate ehitamiseks.

Nitraaditundlik ala hlmab Jrva-, Jgeva- ja Lne-Viru maakonda, ala ligikaudne ldpindala on ligi 4500 km2, ehk ks kmnendik Eesti maismaaterritooriumist. Vrdluseks vib elda, et Taani Kuningriigis on nitraaditundliku ala pindala ainult pisut viksem Eesti maismaaterritooriumist, kuna taanlased hindasid kogu oma riigi nitraaditundlikuks. Ka Soomes on mratud nitraaditundlikuks kogu riigi pindala.

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012